Vi på Ecoride AB tycker att din personliga integritet är viktigt så du ska kunna känna dig trygg med att anförtro oss dina personuppgifter. Följande policy enligt dataskyddslagstiftning (GDPR) förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara din integritet och rättigheter.

Policyns syfte är att du ska få information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

- Personuppgiftsansvar
Ecoride AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på våra webbplatser och i våra butiker som drivs av Ecoride AB.

- Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på info@ecoride.se. Det går också bra att kontakt oss via vanligt brev som skickas till Ecoride AB, Terminalvägen 6, 418 79 Göteborg.

- Insamling 
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter när de kan kopplas till fysiska personer.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer
- Kön
- Titel
- Köphistorik
- Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger
- Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll'

- Hur sker insamling
När det gäller insamling av personuppgifter har vi rättslig grund för behandling såsom avtal, rättslig förbindelse, intresseavvägning, eller tex samtycke. Du har när som helst rätt att be oss sluta behandla dina personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får även tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som du registrerar när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får från offentliga register
Uppgifter som vi får när du blir kund hos oss
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra eventuella event
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till eventuellt nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du svarar på eventuella enkäter och undersökningar
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Ecoride AB behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av våra förpliktelser enligt avtal, med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser eller specifikt styrkt av samtycke.  Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part samt rättsliga förpliktelser såsom bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen.

Informationen som du ger ifrån dig kan komma att används för följande ändamål:
Kundvård och informationsinsatser kring våra tjänster och event
Sälj- och marknadsföringsaktiviteter i form av direktutskick eller telefonkontakt
För att få statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen av den
Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av.

- Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor och synpunkter. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer, för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden, tex gällande ett köp av elcykel från oss. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet, som tex service och garanti-frågor gällande din elcykel.

Kundinformation kan även komma att används i marknadsföringssammanhang samt i samband med utskick av inbjudningar till eventuella event.

Om du har anmält dig till någon eventuellt utskick från oss använder vi dina personuppgifter för att skicka information till dig och för att eventuellt anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det kan komma att vara dels din e-postadress och dels ditt användarmönster och dina preferenser.

Vi kan även komma att använda de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra tjänster. I huvudsak avser vi använda anonyma eller anonymiserade uppgifter på övergripande nivå om det skulle vara aktuellt. Det kan dock förekomma att vi även använder personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.

Ecoride AB sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgifter fortfarande behövs.

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna, tex som säker kryptering vid kommunikationen och hantering av data i våra system.

- Utlämning av personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. 

- Personuppgiftsbiträden
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören våra personuppgiftsbiträden och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

- Dina rättigheter
Alla personuppgiftsbehandlingar Ecoride AB utför har rättslig grund såsom avtal, rättslig förbindelse, intresseavvägning, eller t.ex. samtycke. Viss behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet.

- Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifterna och upphöra med behandling av dina personuppgifter. Det kan dock förekomma att samma personuppgift behandlas med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller med stöd av andra regler till exempel avtal eller speciallagstiftning. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

Du har även rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål.

I varukorgen

Din varukorg är tom

Jämför upp till 4 produkter